Το τουριστικό προϊόν της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας

0

Το µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που κυριαρχούσε µέχρι της αρχές της δεκαετίας του 2000 και βασίζεται στη µαζικότητα της ζήτησης και της προσφοράς έχει αποδειχθεί ως µη βιώσιµο, κυρίως για το έντονο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονοµικό αποτύπωµα στον προορισµό. Αποτέλεσµα είναι η διαµόρφωση ‘εναλλακτικών’ µορφών τουριστικής ανάπτυξης, η βιωσιµότητα των οποίων συναρτάται από την ένταση της λαµβανοµένης εµπειρίας που θα αποκοµίσει ο κάθε περιηγητής.

Κάθε χρόνο διοργανώνονται στην Ελλάδα από τον Μάρτιο µέχρι τον ∆εκέµβριο περί τα 10 µεγάλα events αγωνιστικής ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, τα οποία αποφέρουν έναν κύκλο εργασιών στα τουριστικά σηµεία, που µε πρόχειρους υπολογισµούς ξεπερνούν το 1.000.000€. Τα οικονοµικά δεδοµένα καταδεικνύουν την ανάγκη ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας προς όφελος τόσο του αθλήµατος όσο και των τουριστικών υποδοµών υποδοχής, δηµιουργώντας ουσιαστικά µία κατάσταση win-win.

Στα χαρακτηριστικά της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας είναι το µεγάλο εύρος ηλικιών των αθλητών, η ερασιτεχνική φύση του αθλήµατος, η ευγενής άµιλλα στο πνεύµα των αθλητών, η αναψυχή ως κύριος στόχος. Επίσης, στο συγκεκριµένο άθληµα, θεατές είναι οι ίδιοι οι αθλητές που συµµετέχουν στους αγώνες. Είναι γνώστες µη ευρέως διαδεδοµένων κανονισµών αλλά και διαδικασιών, που τους καθιστά, στα πλαίσια της τουριστικής οικονοµικής, έναν µεγάλο αριθµό αφοσιωµένων καταναλωτών του συγκεκριµένου τουριστικού προϊόντος το οποίο προσφέρεται.

Ουσιαστικά, η αγωνιστική ιστιοπλοΐα ανοιχτής θάλασσας αποτελεί µια ξεχωριστή niche market, δηλαδή µια στοχευµένη αγορά, η οποία είναι µέρος της γενικής αγοράς (τουρισµός µε ιστιοπλοϊκό σκάφος) και στην οποία διατίθεται τουριστικό προϊόν συγκεκριµένων προδιαγραφών (αγώνες-διοργάνωση-απονοµές) σε έναν επιλεγµένο αριθµό καταναλωτών (αθλητές και µέλη ιστιοπλοϊκών οµίλων).

Ταυτόχρονα, γίνεται φανερό ότι προκειµένου να βελτιστοποιήσουµε την απόδοση του τουριστικού προϊόντος, θα πρέπει να διαµορφωθεί µια στρατηγική, η οποία θα κινείται γύρω από την ιδέα της ‘αγωνιστικής ιστιοπλοΐας ως ευκαιρίας’ και να διακριθούν εκείνα τα κρίσιµα σηµεία, η ανάπτυξη των οποίων θα προσδώσει πρόσθετη αξία στο προϊόν, βοηθώντας το να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Έτσι, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ότι οι καταναλωτές βλέπουν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα ως άθληση και αναψυχή, η οποία συµβάλλει στη βελτίωση του τρόπου ζωής τους, ενώ έχουν ιδιαιτερότητες στις απαιτήσεις τους, όπως ενηµέρωση για τις καιρικές συνθήκες, συχνές συνευρέσεις µε τα λοιπά πληρώµατα, διαρκή ενηµέρωση και συζητήσεις για τους αγώνες. Επίσης, έχουν υψηλές απαιτήσεις και στα βασικά πρότυπα, δηλαδή ιδιαίτερη διατροφή, συγκεκριµένες ώρες ψυχαγωγίας, υψηλές συνθήκες ανάπαυσης. Αυτό που αναζητείται, εποµένως, είναι η εκπλήρωση των συγκεκριµένων απαιτήσεων ως σύνολο ώστε η ‘εµπειρία’ που θα λαµβάνει ο αθλητής να είναι ουσιαστική και να τον επιβραβεύει για την επιλογή του.

Ταυτόχρονα, οι υποστηρικτικές υποδοµές διοργάνωσης των αγώνων (λιµάνια, µαρίνες, γραφεία γραµµατείας αγώνων, κ.λπ.) δεν έχουν πάντα όλες τις δυνατότητες φιλοξενίας συγκεκριµένων αγώνων. Προκειµένου να θεωρούνται επιτυχηµένοι οι αγώνες κρίνεται απαραίτητο να διοργανώνονται σε προ-ορισµούς των οποίων οι υποδοµές ελλιµενισµού να είναι καλά οργανωµένες, που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια των σκαφών, που δεν θα επιτείνουν την κούραση των πληρωµάτων µετά τους αγώνες και, τελικά, θα βοηθούν στην ανάπτυξη καλού και ήρεµου κλίµατος µεταξύ των πληρωµάτων.

Η προµήθεια αναµνηστικών αποτελεί µία από τις κύριες µέριµνες όλων των επισκεπτών όταν ολοκληρωθεί το ταξίδι, όταν έχουν δηλαδή κάνει χρήση του τουριστικού προϊόντος. Εποµένως, είναι απαραίτητο για τους αθλητές να παραλάβουν αναµνηστικά των συγκεκριµένων αγώνων στους οποίους συµµετείχαν. Για τον σκοπό αυτόν είναι απαραίτητη η ποιοτική διοργάνωση πολλών τελετών (έναρξης, λήξης, απονοµής επάθλων κ.λπ.) και η απόδοση σε αρκετούς ιστιοπλόους µεταλλίων και κυπέλλων, ‘επισηµαίνοντας’ µε αυτόν τον τρόπο στον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο την επιβράβευσή τους για την ενασχόληση τους µε το άθληµα της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας, προσδίδοντας επιπρόσθετα στο τουριστικό προϊόν.

Τέλος, εφόσον συζητάµε για τη διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος, η βελτίωση της εξωστρέφειας των διοργανώσεων µε τη διεθνοποίηση των αγώνων, η συνεχής και αξιόλογη τηλεοπτική κάλυψη (video, συνεντεύξεις, αναλύσεις κ.λπ.), η ανάπτυξη οικογενειακών πακέτων αλλά και η διοργάνωση κρουαζιέρων παρακολούθησης των αγώνων θα συµβάλλουν στην πρόκληση της ‘µοναξιάς’ του αθλήµατος, διευρύνοντας τον κύκλο των συµµετεχόντων στις γιορτές της αγωνιστικής ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας

Ο Αιµίλιος Ασλάνης είναι οικονοµολόγος, τακτικός αρθρογράφος του blog Amola.gr, είναι αθλητής 
αγωνιστικής ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας του Ν.Ο.Θ. και διατέλεσε επί σειρά ετών εργαστηριακός 
συνεργάτης του τµήµατος Τουριστικών Επιχειρήσεων στα Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
Share.

About Author

Leave A Reply